Malmö kommun beslutar att utrymma bosättning på Industrigatan.

Idag har Miljönämnden i Malmö fattat beslut om att utrymma bosättningen på Industrigatan i Malmö. Man menar att man kan utnyttja en lucka i lagen, och med sk ”rättelse” dvs när den private fastighetsägaren inte lyckats, så kan kommunen ta över, oklart är dock om den private fastighetsägaren, som fått sin egendom olovligt ockuperad, ska tvingas betala för kostnaderna för denna utrymning?
När jag med anledning av bla situationen i Malmö lämnade in denna motion till riksdagen tidigare i höst hade denna lucka i lagen inte hittats.
Situationen i Malmö är tragisk men situationen blev ohållbar.

Motion till riksdagen
2015/16:1759
av Gunilla Nordgren (M)

Svensk lag lika för alla

Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att reglerna för identifiering och polismedverkan m.m. vid avhysning av olagliga bosättningar bör förenklas, att lagar och regler bör tillämpas lika i hela landet samt att äganderätten bör värnas, och riksdagen tillkännager detta för regeringen.
Motivering
Fattiga och utsatta EU-migranter som sitter utanför butiker och på gator och torg har blivit allt vanligare under senare år. Bakgrunden är fattigdom och arbetslöshet och att deras hemländer många gånger inte tar sitt ansvar och hjälper sina medborgare. Många av dessa människor möts dessutom av diskriminering och korruption med mera. En av följderna är ett ökat antal olagliga bosättningar i Sverige.
Den fria rörligheten inom EU är en grundprincip som garanteras av EU – varje EU-medborgare har som huvudregel rätt att bo, arbeta eller tillhandahålla tjänster i varje annan medlemsstat. EU-medborgare har också rätt att vistas i EU:s medlemsländer i tre månader utan krav på att kunna försörja sig.
Tiggeri är inte förbjudet enligt svensk lag.
Fastighetsägares äganderätt och rätt att fritt förfoga över sin fastighet är reglerad i svensk lag. Olovliga bosättningar omfattas inte av allemansrätten och betecknas i lag som egenmäktigt förfarande. Lagar och tillämpning av regler kan idag skapa ”moment 22” och medför i en del fall byråkrati och segdragna rättsprocesser. Lagar och regler tillämpas dessutom olika i olika delar av landet. Det är dock inte acceptabelt att äganderätten urholkas i vissa av dessa fall.

Den självklara principen om alla människors lika värde innebär även att alla människor är lika inför lagen. Det finns exempel där kommunens miljöförvaltning anser att bosättningar innebär ett brott mot miljö- och hälsolagstiftningen och därför vill utrymma en bosättning men där det har uppstått problem.

Det går inte ställa krav på kommunen då den inte äger marken. Man kan inte ställa ut containrar, toaletter med mera för då bryter man mot lagen och understödjer en olaglig ockupation av mark. Man kan inte avkräva åtgärder av den private fastighetsägaren som redan fått sin äganderätt inskränkt.

Kronofogden anser sig inte kunna besluta om avhysning utan att samtliga av de boende är identifierade och polisen ansåg sig inte ha laglig rätt att identifiera personerna för Kronofogdens räkning – således ett ”moment 22”.
Planering av stängning av boplatser stoppas i en del fall av överklagan till länsstyrelsen som då kräver att samtliga personer ska identifieras, vilket kan vara svårt och polismedverkan ser olika ut i olika ut i landet. En segdragen rättsprocess tar vid och bosättningen blir kvar. Reglerna för avhysning måste förenklas, reglerna för identifikation lättas upp och avseende polismedverkan med mera måste man tillämpa samma regler på samma sätt i hela landet.

Det är också viktigt att Sverige samarbetar med myndigheter i dessa människors hemländer och att information ges om regelverket kring den fria rörligheten.

Svensk lag ska gälla lika för alla och tillämpas lika i hela landet och äganderätten ska värnas.

Gunilla Nordgren (M)

Publicerat i aktuellt | Lämna en kommentar

Flyktingkrisen

Bra att en överenskommelse kunde komma till stånd – men det kommer att krävas fler uppgörelser framöver.
Det är kommunerna som hanterar det stora antalet anländande flyktingar. ‘
Skriver om detta tillsammans med min efterträdare i hemkommunen Svedala kommunstyrelseordförande Linda Allansson Wester

Insändare: Flyktingkrisen är ett nationellt problem som måste lösas lokalt
Det stora antalet asylsökande har skapat ett akut och mycket svårt läge i kommunerna. Bra med förhandlingar mellan partierna om olika lösningar på nationell nivå, men nu måste regeringen agera och se till att olika myndigheter talar samma språk, ger samstämmiga besked och inför förenklingar och undantag i olika lagar och förordningar.
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har fått i uppdrag att samordna olika aktörers hantering av flyktingsituationen. Men MSB och till exempel Boverket ger idag olika svar om möjligheter till förenklingar vad gäller till exempel Plan och Bygglagen (PBL). Kommunerna tvingas till egna lösningar till exempel vid beviljande av tillfälliga bygglov medan Länsstyrelser menar att överklaganden kommer att ske enligt gällande lagstiftning och Boverket hävdar att nuvarande lagar och regler gäller. Regeringen måste omgående se till att införa att förenklingar och olika undantag införs då dagens situation är ohållbar för kommunerna. Några exempel på vad som regeringen kan och bör göra. Inför förenklingar för tillfälliga bygglov i PBL, utom för till exempel hållfasthet.

Det måste vara viktigare att man ordnar fram lämpliga tillfälliga lokaler än att de är utformade i enlighet med de krav på estetik som i vanligt fall är gällande. Vilket fasadmaterial eller vilken taklutning en byggnad har, måste vara av underordnad betydelse i detta fall. Tillåt flexibla lösningar för att förenkla nyanlända elevers skolstart. Ta bort kraven på hela skoldagar och i alla ämnen samt ta bort kravet från skolverket att barnen ska in i skolan så snabbt som Skolverket kräver idag. Tillåt distansundervisning – ta till exempel bort dagens krav på att läraren vid undervisning måste vara anställd i kommunen. En SFI-lärare skulle då kunna ge distansundervisning till elever i flera kommuner utan att behöva förflytta sig mellan kommunerna.

Inför möjligheter till att utforma boendeformerna utifrån ensamkommande barns behov. Till sist men inte minst: kommunerna måste få en bättre kostnadsersättning. Idag råder dessutom osäkerhet om vem som ska betala en del kostnader

Den akuta flyktingsituation som Sverige befinner sig i nu, är ett nationellt problem som måste lösas på lokal nivå, det vill säga ute i kommunerna. Regeringen måste agera och ge kommunerna verktyg att lösa de olika utmaningar som de ställs inför, utan att de ska behöva bryta mot lagar eller se sig tvungna att anmäla sig själva för att de bryter mot olika lagar och förordningar.

Kommunerna behöver dessa verktyg nu!

Gunilla Nordgren (M) Riksdagsledamot Södra Skåne

Linda Allansson Wester (M) Kommunstyrelsens Ordförande Svedala Kommun

Publicerat i aktuellt | Lämna en kommentar

Förnyad motion om järnvägsförbindelse till Flygplatsen Malmö Sturup

Jag och mina skånska M kollegor har ånyo lagt en motion om järnväg till Sturup.
Enskild motion
Motion till riksdagen 2015/16:2798
av Gunilla Nordgren m.fl. (M)
Järnvägsförbindelse till flygplatsen Malmö Airport
2015-10-06 14:31
Förslag till riksdagsbeslut
1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör se
över möjligheterna att bygga en Sturupspendel – en tågförbindelse mellan Malmö
Sturup och Köpenhamn Kastrup och arbeta in den i den långsiktiga strategiska
infrastrukturplaneringen och tillkännager detta till regeringen.
Motivering Sturupspendeln är benämningen på den tänkta 19 km långa tågförbindelsen för
persontrafik mellan Malmö Airport via den befintliga järnvägsförbindelsen mellan
Malmö och Ystad ”Ystadbanan”. Arbetet med att verka för en sådan förbindelse har
sedan 90-talet skett i Sturupsaxeln AB:s regi och syftat till att, på ett bättre sätt än i dag
binda samman Malmö Airport med omgivande större orter samt med Kastrup i
Köpenhamn.
Sturupsaxeln AB är ett bolag som ägs gemensamt av Malmö stad, Svedala kommun
och Skurups kommun med syftet att stödja verksamheterna på och kring Sturups
Flygplats (idag Malmö Airport). Under 90-talet tog man initiativ till en förstudie, som
även Luftfartsverket (i dag Swedavia) och Ystads kommun var med och finansierade, i
syfte att utreda möjligheterna för en tågförbindelse mellan Sturups flygplats och den
närliggande befintliga järnvägen mellan Malmö och Ystad. I utredningen gjordes en
mycket omfattande Miljökonsekvensbeskrivning (MKB).
Förstudien blev klar 1999 och visade att en järnväg till Malmö Airport skulle
förbättra tillgängligheten till Malmö Airport och den östra delen av Skåne. Ytterligare
en positiv effekt var flygplatsens förmåga att framför allt samverka men även
konkurrera med Kastrup.
2
Studien visade också att byggandet av en järnvägsförbindelse skulle vara lönsam
för samhället, miljön och för en tilltänkt tågoperatör.
Förstudien följdes av en järnvägsutredning. Sturupsaxeln AB ansökte och erhöll EUbidrag
och regeringen uttalade i samband med detta sitt stöd för projektet. Övriga
kostnader för utredningen finansierades av ägarkommunerna i Sturupsaxeln AB,
Luftfartsverket och Region Skåne med flera.
Länsstyrelsen angav i sitt yttrande 2008 att man i huvudsak ställde sig positivt till
projektet. Med stöd av utredningen och länsstyrelsens yttrande lämnades en ansökan om
tillåtlighetsprövning in till regeringen via Banverket (numera Trafikverket). Banverket
återkom i en skrivelse i februari 2010 där man meddelade att regeringen inte kommer att
tillåtlighetspröva projektet. Som förklaring angav man att finansieringen inte var löst.
Arbetet har därför fortsatt med att verka för att Sturupspendeln ska kunna byggas då
det finns många starka skäl att hävda att en sådan utbyggnad vore en mycket bra och
samhällsekonomiskt god investering. Under sommaren 2015 har en åtgärdsvalsstudie
färdigställts i samarbete med närmast berörda kommuner Malmö och Svedala samt
Region Skåne och Swedavia och Trafikverket.
Flygplatsen Malmö Airport och även en tänkt dragning av järnväg har nyligen fått
riksintresse utpekat och fastställt.
Hela regionen skulle gynnas av en bättre tillgänglighet till en stor, svensk och
modern flygplats samtidigt som denna kan stärkas av att det skapas bättre förbindelser
till och från Kastrup. Flygplatsen Malmö Airport som även är en stor arbetsplats saknar
idag en järnvägsförbindelse och den största trafiken dit sker med bil, vilket tydligt
framgår av den nyligen färdigställda åtgärdsvalsstudien. Samtidigt som flyget arbetar
med att minska sina utsläpp och buller med allt modernare plan, nya biobränslen med
mera ökar biltrafiken till och från flygplatsen.
Eftersom Malmö Airport klassas som riksintresse med drygt 2 miljoner passagerare
samt ett icke obetydligt fraktflyg och med en ökande utlandstrafik bör riksdagen ge
regeringen i uppdrag att återigen se över möjligheterna att bygga en tågförbindelse
mellan Malmö Sturup och Köpenhamn Kastrup och föra in denna investering i den
långsiktiga infrastrukturplaneringen.
Gunilla Nordgren (M)
3
Tobias Billström (M) Thomas Finnborg (M)
Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) Anders Hansson (M)
Olof Lavesson (M) Maria Malmer Stenergard (M)
Patrick Reslow (M) Ewa Thalén Finné (M)
Hans Wallmark (M) Boriana Åberg (M)
Anette Åkesson (M)

Publicerat i aktuellt | Lämna en kommentar

Mer aktivitet på denna sida.

Denna sida har ” vilat sig i form” kan man säga . Nu ska det bli ändring på detta.

Jag kommer inom kort börja lägga ut information och kommentarer mm.
Närmast i tiden blir det om de motioner jag lämnat in till riksdagen för riksdagsåret 2015/16.

Publicerat i aktuellt | Lämna en kommentar

Extra val den 22 mars 2015

Oktober och November har varit en intensiva månader och december inleddes dramatiskt minst sagt.

Under de två månader vi haft en rödgrön regering bestående av S och MP med Vänsterpartiet som har stort inflytande och det blev redan efter två månader en regeringskris.

Socialdemokraterna har genom att ge efter för MP och V – brutit en rad olika överenskommelser. Friskoleöverenskommelsen, pensionsgruppen, förbifart Stockholm, nedläggning av Bromma, totalförbud mot vinster i välfärden för att bara nämna några.
Överenskommelser bygger på förtroende mellan parterna och det förtroendet har S spelat bort helt och hållet.
Löfven pratar oavbrutet om utsträckta händer – det har varit med armbågen och undertonen har varit – ” det ska bli som vi vill ändå” snarare har man sökt konflikt redan från början.

S har nu ett så stort beroende av såväl Miljöpartiet som Vänsterpartiet vilket försvårar uppgörelser.

Nu står vi inför ett extra val i Sverige – för första gången sedan 1958.

När Stefan Löfven efter valet 2014 fick uppdrag att bilda regering hävdade han att Socialdemokraterna självfallet skulle presentera en budget som kan gå i genom riksdagen.
Magdalena Andersson sa så – redan i december 2013 i anslutning till att Socialdemokraterna tillsammans med Sverigedemokraterna bröt ut en del av budgeten – det som gällde höjning av brytpunkten.

Det är statsministerns och regeringens ansvar att få igenom sin budgetproposition, aldrig oppositionens, vilket även Magdalena Andersson yttrat i december 2013 – då hon var i opposition…

Alliansen gick till val på en gemensam budget och vi har en skyldighet mot våra väljare att stå upp för de förslag vi och de som röstat på oss tror är bäst för Sverige.

Är det någon som tror att Socialdemokraterna eller något av de andra rödgröna partierna någonsin skulle låta bli att rösta på sitt förslag?

Nu är det Alliansbudgetens ekonomiska ramar som gäller och alla de skatte och avgiftshöjningar som den rödgröna regeringen vill införa – verkställs inte den 1 januari.

Extra valet är ett viktigt val – i vilken riktning vill vi att Sverige ska gå?
Vill vi ha en regeringsduglig regering som visat att man kan regera tillsammans och kommer mycket bra överens. Eller vill ha en rödgrön röra igen?

Sverigedemokraterna kommer att fortsätta vara ett riksdagsparti med betydande väljarstöd och eventuellt fortsätta vara ett vågmästarparti.

Även om man (inkl jag) inte delar SD:s syn på människor dvs värdegrund mm är de valda i ett demokratiskt val och det får vi förhålla oss till på ett klokt sätt – dvs inte göra som S MP och V nu gör: förolämpa, attackera och försöka totalisolera. Det kommer visa sig – inte vara en lyckosam strategi.

Publicerat i aktuellt | Lämna en kommentar

en orolig höst väntar

Tisdagen den 30 september är det upprop i den nya riksdagen. Då ska även talman och vice talmän väljas. Den 1 oktober är det dags för öppnandet. Olika möten börjar söndag eftermiddag så det blir avfärd till huvudstaden söndag förmiddag.

Stefan Lövén har ju fått i uppdrag att försöka bilda en regering och förhandlingar pågår mellan S och MP. Dessa partier har mycket olika åsikter i många frågor så det är nog tuffa förhandlingar.

Socialdemokraterna och Miljöpartiet har tillsammans 37,9 % stöd i kammaren och vid stöd av Vänsterpartiet 43,65%. Socialdemokraterna har ofta påtalat för Alliansen under förra mandatperioden att vi utgjorde en svag minoritetsregering. Alliansen hade 49,5 %….

Det blir nog en väldigt intressant höst – ska bli spännande att få uppleva utvecklingen på plats.

Publicerat i aktuellt | Lämna en kommentar

Det var inte de rödgröna partierna som vann – det var SD som fällde regeringen.

Valet är över och folket har sagt sitt. Jag beklagar djupt att resultatet innebär att Alliansregeringen avgått och att två mycket kompetenta personer försvinner från politiken – Fredrik Reinfeldt och Anders Borg samt ett antal mycket kompetena ministrar.

Det var inte de rödgröna partierna som vann – det var SD som fällde regeringen.

Socialdemokraterna ökade med 0,35 Miljöpartiet minskade med 0,45% och Vänsterpartiet ökade med 0,1 % . Dessa tre rödgröna partier ökade alltså inte totalt sett.

Alliansen är större än S och MP tillsammans men mindre än S MP och V.

Alltså måste S och Stefan Löven ta med Vänsterpartiet. Detta vill nog inte Socialdemokraterna egentligen. Nu har LÖven avvisat vänsterpartiet och avser att försöka bilda en minoritetsregering tillsammans med Miljöpartiet. Förhandlingar pågår. Det finns mycket som man måstekomma överens om – dessa två partier har mycket olika åsikter om viktiga saker. Det gäller energin, restaurangmomsen försvaret mm.

Socialdemokraterna har påtalat under hela förra mandatperioden att Alliansen var en svag minoritetsregering ( 49,5%) nu avser man bilda en regering med 37,9 % stöd i kammaren. Får man stöd av Vänsterpartiet i olika frågor har man stöd av 43,6%.

Sverigedemokraterna ökade med 12,9 % och är valets vinnare.

Jag delar inte den människosyn många har inom detta parti – det märks ju även på ett antal uttalanden som representanter för partiet gjort i valrörelsen vad de egentligen står för. Svenska folket har sagt sitt i ett demokratiskt val och då är det som gäller.

 

 

 

Publicerat i aktuellt | Lämna en kommentar

Vilket Sverige och vilket Skåne vill Du ha ?

facebook sida GN sep 14  nr 4 ny text vit 12 sep

Publicerat i aktuellt | Lämna en kommentar

Ekvationen går inte ihop

Ekvationen går inte ihop

Sverige har lägst långtidsarbetslöshet för unga i EU. Nu ökar sysselsättningen och det mest bland unga och utrikes födda. Det är mycket positivt.

Nu föreslår Socialdemokraterna något som de kallar traineejobb.  Men då bara inom offentlig sektor.

Det är oklart om EU-rätten tillåter en sådan statssubvention och dessutom signalerar flera fackförbund, bland andra Vårdförbundet och Lärarförbundet, att reformen vore omöjlig eller mycket kostsam för kommuner och landsting.

Att tvinga in unga arbetslösa i skolan eller i äldreomsorgen kommer snarare att dränera verksamheten på tid och resurser.

Det är respektlöst att kommendera högt utbildad personal i sjukvården eller i skolan att lägga tid på att utbilda och arbetsleda ungdomar som inte av egen vilja valt att jobba med till exempel vård av våra äldre. Det blir då färre timmar till eleverna och till vårdtagarna. Personal inom vård och omsorg vittnar om stress på arbetet – och att då lägga på dem att handleda ungdomar på arbetstid ökar ju belastningen i arbetet.

Socialdemokraterna vill dessutom göra det dyrare att anställa ungdomar och höja momsen på restauranger mm – en bransch där många ungdomar utan utbildning får sitt första jobb.

Det blir ju färre jobb för ungdomar om man ökar kostnaden för att anställa dem – och att då erbjuda sk traineejobb i stället är inte bara dyrt – det vore dumt också.

Publicerat i aktuellt | Lämna en kommentar

Gymnasiebehörighet

Skolverkets rapport om gymnasiebehörighet där 13,5% saknar behörighet jämfört med förra året är fortfarande preliminär. Att det varje år är så många obehöriga elever till gymnasiet är bekymmersamt och något som Alliansen tar på största allvar.

För en del elever har sommarskolan stor betydelse. För första gången ser vi nu uppgifter på hur många elever som uppnått behörighet efter sommaren/sommarskola.

Räknas dessa in hamnar vi på 12,5% obehöriga – vilket är ungefär samma siffra som 2013.

Skolans uppgift är att säkerställa att alla elever lär sig tillräckligt för att klara skolans mål. Så visst finns problem med likvärdigheten och detta måste tacklas. Det är inte ett nytt problem och det tar tid att förändra skolan.

Alliansen vill under nästa mandatperiod bygga ut satsningen på sommarskolan så att den blir obligatorisk att erbjuda till elever i årskurs 8 och 9 som riskerar att inte uppnå behörighet.

Läxhjälp i skolan skall vara obligatorisk.

Men vi vet sedan tidigare att elevernas bakgrund har betydelse för hur det går för eleverna i skolan. Det är tyvärr inget nytt fenomen. Skolverket framhåller vikten av tidiga insatser.  Detta är också fokus i Alliansens gemensamma politik för skolan nästa mandatperiod:

Vi vill genomföra ett lågstadielyft.

Vi vill införa en tioårig grundskola så att alla elever i det nya årskurs 1, som idag kallas förskoleklass, ska få rätt till stöd och stimulans för att lära sig läsa, räkna och skriva.

Vi vill bygga ut lärarutbildningen för att få fram fler utbildade lågstadielärare och speciallärare. Och vi vill genom särskilda insatser i årskurs 1 säkra upp så att alla elever lär sig läsa och grunderna i att räkna (obligatoriskt bedömningsstöd och nytt mål för läsning).

En viktig åtgärd för att förbättra likvärdigheten i skolan som vi genomfört är att det från och med den 1 juli i år finns tydliga krav i skollagen på att kommuner och rektorer ska fördela skolans resurser utifrån elevernas behov och förutsättningar.

Vad kan förklara de försämrade resultaten?

Vi har höjt behörighetskraven till gymnasiet sedan några år tillbaka. Det såg vi som nödvändigt för att eleverna ska vara bättre förberedda för att klara gymnasieutbildningen. Det kan påverka i viss utsträckning.

Vi har tidigare sett att det är fler som har svårt att klara målen i matematik därför ökar vi undervisningstiden i matematik i såväl lågstadiet som mellan- och högstadiet.

Nu är det totalt 27 000 lärare som omfattas av Matematiklyftet, som är en stor skolsatsning för att förbättra matematikundervisningen.

Alliansen riktar särskilda insatser genom att öka undervisningstiden i svenska för nyanlända elever och andra elever med utländsk bakgrund.

Vi öronmärker pengar till karriärtjänster för lärare i skolor i utanförskapsområden. Det är viktigt att dessa skolor kan rekrytera fler särskilt skickliga lärare.

Språket är nyckeln – utan språk minskar möjligheten för alla att klara målen i skolan och även möjligheten till en lyckad integration för de som kommer hit från ett annat land med ett annat språk.

Publicerat i aktuellt | Lämna en kommentar