Mitt aktiva val

Idag blev förslag till vår Riksdagslista i min valkrets offentlig.
I min valkrets ska 5 personer presentera sig och därefter kommer jag på 6:e plats.
Ett aktiva val från min sida – jag prioriterar Region Skåne listan.- vilket jag tidigare meddelat bägge valberedningarna.
Jag har aldrig ´verkat på den regionala skånska nivån så det ser jag fram emot. Efter 8 intressanta år i riksdagen 8 år som kommunalråd känns det rätt att kunna verka på regionplan och där kunna ha nytta av min erfarenhet av de två andra nivåerna Prioriterar att kunna umgås mer med familj inkl barnbarn och även med våra vänner 🙂
Har dessutom just valts till ordförande för Svenska Civilförsvarsförbundet ett mycket spännande uppdrag.
Så det känns bra

Publicerat i aktuellt | Lämna en kommentar

Nytt uppdrag Ordförande i Svenska Civilförsvarsförbundet

Jag var på två stämmor i helgen dels Moderaternas och dels Svenska Civilförsvarsförbundet. På den sistnämnda stämman valdes jag enhälligt till ordförande. Detta uppdrag är hedrande, utmanande och spännande uppdrag, som jag ser fram emot att arbeta med.

Publicerat i aktuellt | Lämna en kommentar

Ingen åtgärd från regeringens sida

Den 15 september debatterade jag med nytillträdda statsrådet Helene Fritzon.
Debatten gällde egen ansökan om personlig konkurs, då tingsrätterna inte gör någon som helst kontroll om huruvida det är en falsk ansökan, däremot är man snabb att kontakta bolagsverket, vilket medför att personen avregistreras ur bolagsstyrelser med retroaktiv verkan!

Min fråga var om regeringen avser att skyndsamt införa tex krav att tingsrätterna åtminstone gör en kontroll hos polismyndigheten om det finns en inlämnad anmälan om kapad identitet.
Men uppenbarligen är man inte beredd att göra något alls, utan hänvisar till en översyn av lagen och i framtiden införa att man ska kunna legitimera sig med E legitimation. Jag hävdade att lagar tar tid att stifta och under tiden kan man införa vissa andra kontroller. Men det är regeringen inte beredd att göra.
” Man har ju rätt att överklaga och det sker ju ganska sällan ” .
Man slutar aldrig att förvånas…
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Skärpt kontroll vid egen ansökan om konkurs

Interpellation 2016/17:605
av Gunilla Nordgren (M)

till Statsrådet Heléne Fritzon (S)

Id-kapningar blir allt vanligare, och de personer som drabbas står inför många problem som kräver både tid och arbete att lösa.

Att försätta någon i personlig konkurs kan i dagsläget göras utan vare sig identitetskontroll eller kontroll hos polismyndigheten om huruvida det finns en tidigare anmälan om kapad identitet inlämnad.

För några månader sedan försattes en person som är styrelseledamot i flera bolag i personlig konkurs av just en id-kapare. Den person vars identitet hade kapats hade tidigare varit utsatt och då gjort en polisanmälan, men det hjälpte inte. Den drabbade försattes ändå i personlig konkurs.

Numera är olovlig identitetsanvändning infört i brottsbalken, men fortfarande finns enligt tingsrätten inget lagrum att vare sig kräva bank-id eller på andra sätt kontrollera identiteten hos den som ansöker om personlig konkurs. Tingsrätten kontrollerar inte heller om det finns en inlämnad polisanmälan om tidigare id-kapning.

Enligt uppgift pågår i dag inget arbete vad gäller möjligheter att ställa skärpta krav på identitetskontroll vid ansökan om en personlig konkurs. Regeringen avser dock, enligt statsrådet, att inom kort tillsätta en utredning som ska lämna förslag på åtgärder för att förhindra användning av falska identitetshandlingar. Men utredningar är tidskrävande, och under denna tid kommer kanske fler personer att drabbas.

En första omedelbar åtgärd skulle kunna vara att tingsrätten blir skyldig att vid konkursansökan först kontrollera hos polisen om det finns en tidigare anmälan om kapad identitet, innan en person försätts i personlig konkurs.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Heléne Fritzon:

Är statsrådet och regeringen skyndsamt beredda att införa, som en första åtgärd, att en kontroll ska göras hos Polismyndigheten om det föreligger en anmälan om kapad identitet, innan en person försätts i personlig konkurs?

Publicerat i aktuellt | Lämna en kommentar

aktuellt från gångna veckan

Nu har vänsterpartiet fått igenom ännu fler förslag i budgeten 2018 !
Höja beskattningen på sparande – hur smart är det?

Svenskarna är högt belånade och belåningen ökar. Detta beror bla på att räntorna är låga. Önskan är att vi ska spara för att kunna motstå en nedgång av konjunkturen och höjda räntor.
Då höjer regeringen beskattning på ett sparande – Vänsterpartiet har fått igenom detta.
Dessutom höjer man skatten på pengar som redan är skattade.

Förmånsbeskattning av sjukförsäkring ska införas när arbetsgivaren betalar – men inte när facket betalar

Pengar luktar inte….

Socialdemokraterna säljer lotter till skuldsatta och skickar dessutom de som ej betalar till kronofogden

Det är inte tillåtet att sälja spel på kredit, men Socialdemokraterna har beviljat sig själva ett undantag från den regeln.

Skamligt !

Förslag till Moderaternas arbetsstämma den 12-15 oktober

Uppvärdera medborgarskapet

Dessa förslag kommer att läggas fram för moderaternas arbetsstämma i mitten av oktober och blir då förhoppningsvis bli partiets politik.

Förslag 1-4 ligger väldigt nära de förslag som jag tillsammans med 13 moderata riksdagskolleger föreslog i en riksdagsmotion förra året med rubriken:

2016/17:3324 ”Betydelsen av svenskt medborgarskap.”

Vi har under det senaste året på olika sätt försökt att få med dessa tankar i partiets nya migrationspolitik så det känns bra.

Åtta punkter i förslaget till stämman i oktober

1. Alla som beviljas medborgarskap i Sverige ska ha grundläggande kunskaper i svenska språket. Det ska visas genom betyg eller genom ett prov. Idag saknas ett krav på grundläggande kunskaper i svenska språket för att beviljas medborgarskap i Sverige. I bl.a. Tyskland, Norge, Danmark och Finland finns språkkrav för medborgarskap.

2. Alla som beviljas medborgarskap ska ha grundläggande kunskaper om det svenska samhället. Det ska visas genom ett prov. Möjlighet till dispens bör finnas för dem som på grund av ålder eller hälsa inte kan genomföra sådana prov.
Det finns i Sverige idag inte något krav på kunskaper om samhället för medborgarskap. Det skiljer Sverige från bl.a. Tyskland, Norge och Danmark.

3. Utred krav på huvudsaklig försörjning som inte är i form av försörjningsstöd för beviljande av medborgarskap. Kravet ska inte gälla för barn och inte heller för statslösa.
Denna typ av krav gällde fram till 1974 i Sverige och vi tror det var ett misstag att ta bort detta. Som självförsörjning ska även räknas försörjning genom make, maka eller sambo.

4. Förläng hemvistkravet med två år för medborgskaps beviljande. I dag krävs som huvudregel fem års hemvist i Sverige för medborgarskap.

För statslösa och flyktingar gäller fyra år och för nordiska medborgare två år. Vi vill öka på kravet med två år för samtliga grupper, utom för nordiska medborgare där gränsen fortfarande ska vara två år. I Tyskland är hemvistkravet för medborgarskap idag åtta år som huvudregel och i Danmark nio år.

5. Den som jobbar och försörjer sig själv, och har klarat krav på kunskaper i svenska och om det svenska samhället, ska kunna bli medborgare tre år tidigare än vad som annars hade varit fallet – ”integrationsbonus”.

6. Uppvärdera systemet med medborgarskapsceremonier.

7. Medborgarskap ska kunna återkallas vid oriktiga uppgifter, mutor, frivillig tjänstgöring och vid brott som är till allvarlig skada för statens vitala intressen (då åsyftas terrorbrott och liknande, inte ”vanlig” brottslighet).

De internationella konventioner som Sverige skrivit under medger återkallelse av medborgarskap i två fall: om någon fått sitt medborgarskap genom att lämna felaktiga uppgifter eller om en person tagit värvning i annan stats tjänst eller begått allvarliga brott mot staten.

Möjlighet till återkallelse av medborgarskap till följd av oriktiga uppgifter eller mutor föreligger i tex Tyskland, Danmark, Norge, Finland, Nederländerna, Storbritannien och Kanada.
Vi vill att medborgarskap ska kunna återkallas i dessa fall även i Sverige, vilket kräver grundlagsändring. Det saknas idag Sverige även möjlighet att återkalla medborgarskap till följd av frivillig tjänstgöring i utländsk militär styrka. Sådan möjlighet finns i bl.a. Tyskland och Nederländerna.

I Sverige finns inte heller möjlighet att återkalla medborgarskap till följd av gärningar som är till allvarlig skada för statens vitala intressen. Sådan möjlighet finns i bl.a. Danmark och Storbritannien. I Norge förbereds en lagstiftning med sådan möjlighet för närvarande. Vi vill att medborgarskap även i Sverige ska kunna återkallas i dessa fall, vilket även det kräver grundlagsändring.

8. Värna det svenska passet. Passet är kanske den främsta symbolen för medborgarskapet. Ett mycket stort antal pass anmäls i Sverige årligen som borttappade eller stulna.

Det rörde sig i fjol om över 60 000 pass. De anmälda passen kommer i vissa fall till användning i illegala syften. Vi vill förstärka åtgärderna mot missbruk av pass. Missbruk av pass vid inresa bör straffas strängare än idag att giltighetstiden för ett nytt pass inskränkas då ett tidigare pass har anmälts som borttappat eller stulet. De begränsningar som gäller för svenska pass ska också gälla för främlingspass och resedokument, det vill säga de resehandlingar som utfärdas av Migrationsverket.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––-
Motionen i sin helhet

2016/17:3324 Betydelsen av svenskt medborgarskap.

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behov av att uppgradera betydelsen av svenskt medborgarskap när det gäller rösträtt och valbarhet och tillkännager detta för regeringen.
Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behov av att uppgradera betydelsen av svenskt medborgarskap när det gäller rätten till bidrag och sociala ersättningar samt villkoren för att få medborgarskap och tillkännager detta för regeringen.
Motivering
Det rekordstora antalet flyktingar och andra asylsökande som sökte sig till Sverige under 2015 medförde så stora påfrestningar på såväl mottagningssystemet som på våra välfärdssystem att riksdag och regering tvingades dra i nödbromsen och kraftigt skärpa regelverken. På kort tid gick Sverige från att ha Europas kanske mest generösa system till att ligga bland de striktare i EU. Åtgärderna var uppenbarligen nödvändiga för att hantera situationen, men panikåtgärder blir samtidigt sällan optimala som långsiktigt hållbara lösningar. Nu måste Sverige skapa ett långsiktigt hållbart regelverk för migration och integration.
En viktig del i detta nya regelverk måste vara att man stegvis får ta del av samhällets sociala rättigheter, och att fulla rättigheter erhålls först då man blivit medborgare. Medborgarskap måste samtidigt tydligare förknippas med vissa villkor och inte med automatik delas ut redan efter kort till i landet. Medborgarskapet måste helt enkelt få ett större värde än idag och det måste bli tydligare skillnad mellan att vara medborgare och att inte vara det. Rösträtt och valbarhet i såväl riksdagsval som kommunala val bör självklart kopplas till medborgarskapet.
Vi föreslår följande:

Medborgarskap ska inte som idag erhållas villkorslöst redan efter kort tid i landet.
För att erhålla medborgarskap bör vuxna människor i arbetsför ålder ha hjälpliga kunskaper i svenska språket och klara av enklare test rörande rättigheter och skyldigheter i Sverige. Undantag ska göras för den som saknar sådan möjlighet på grund av en funktionsnedsättning.

Tiden innan medborgarskap kan beviljas bör vara längre än idag.

Rätten till sådana bidrag och sociala ersättningar som inte är inkomstbaserade socialförsäkringar bör begränsas för den som inte är medborgare.

Rösträtt och valbarhet i såväl riksdagsval som kommunala val kopplas till medborgarskapet.

Jan Ericson (M)
Ellen Juntti (M) Boriana Åberg (M)
Anders Hansson (M) Jörgen Andersson (M)
Isabella Hökmark (M) Cecilia Magnusson (M)
Gunilla Nordgren (M) Lars-Arne Staxäng (M)
Lisbeth Sundén Andersson (M) Patrick Reslow (M)
Sotiris Delis (M) Finn Bengtsson (M)
Eva Lohman (M)

Förslag till nytt moderat kriminalpolitiskt program, kommer behandlas på arbetsstämman 12-15 oktober

Bakgrunden är att Sverige alltför länge har varit passivt inför utvecklingen med kriminella som flyttar fram sina positioner och ökad otrygghet. Det vill vi ändra på och presenterar därför det mest omfattande kriminalpolitiska programmet som vi har lagt fram på över ett decennium. Sverige behöver en kriminalpolitisk reformagenda. Det handlar om att öka tryggheten och stärka polisen. Fler brott ska klaras upp och brott ska ge kännbara straff. Lag och ordning ska upprätthållas i hela landet.

En del av förslagen har presenterats tidigare, men nu finns alltså ett samlat program för det vi vill förändra. Det kriminalpolitiska programmet innehåller bland annat:
• Förstärkningar av svensk polis. Minst 5 000 fler poliser och minst 5 000 fler civilanställda inom svensk polis senast år 2025. Den långsiktiga målsättningen är att antalet poliser per capita i Sverige ska öka betydligt och ligga i nivå med genomsnittet i EU.
• Skärpta straff. Dagens form av mängdrabatt ska tas bort. Vi vill införa en särskild straffskärpningsgrund som kan leda till dubbla straff för vissa brott som har samband med uppgörelser i kriminella grupperingar (gängbestämmelse). Straffen ska också skärpas för bl.a. bostadsinbrott, vapenbrott och för attacker mot blåljuspersonal.
• Bättre brottsförebyggande arbete. Det brottsförebyggande innehållet i Kriminalvården ska förstärkas och särskilda insatser för att unga tidigt ska bryta en brottslig bana genomföras.
• Ta kontroll över särskilt utsatta områden. Den polisiära närvaron ska vara hög, narkotikabrott ska bekämpas, Zonförbud ska införas och trygghetskameror ska komma på plats i samtliga särskilt utsatta områden.
• Nationellt förbud mot tiggeri. Förbudet behövs för att stoppa ordningsproblem och utnyttjandet av utsatta människor. Förbudet innebär att aktiv och passiv insamling av pengar kriminaliseras. Ett nationellt förbud omfattar alla som tigger och gäller på alla platser.
• Skärpta åtgärder för att förebygga och bekämpa terrorism. Bland annat föreslås skärpta straff för brott med terrorkoppling och för samröre med terrororganisationer.
Vi vill också ha en skarpare hantering av återvändare och möjlighet att regelmässigt låta Säpo förhöra dessa.
Vi måste också säkerställa att offentliga medel inte tilldelas verksamheter som riskerar att stödja terrorism eller våldsbejakande extremism.

Publicerat i aktuellt | Lämna en kommentar

Sverige behöver byta regering

Jag upptäckte att min hemsida inte uppdaterat mina inlägg och dessutom tagit bort en massa inlägg de senaste 18 månaderna! Bilagda motioner mm har fallit bort – trist kan man ju lugnt säga.

Gör därför en kort uppdatering så får jag fylla på i efterhand.

Sverige behöver byta regering!
Vi behöver:

Öka säkerheten och tryggheten på gator/torg – b la fler poliser. Skärpta straffskalor, svensk lag gäller alla. Jag tänker på ockupationer och även på att kyrkan anser att de står över lagen. Kyrkofrid är en sak dvs polisen går inte in i kyrkor, men ett helgläger på en kursgård är en annan sak.

Skyddet för brottsoffer måste stärkas och straffen ska skärpas för så kallat hedersvåld!

En fungerande och tillgänglig sjukvård. Förlossningsvården tex är ju en katastrof idag !

Vi måste få en fungerande bra infrastruktur, människor ska kunna bo/arbeta även på landsbygden.
Man måste kunna lita på att tågen går i tid.
Öka underhållet, fler spår där det verkligen behövs och bygg sk mötesspår mm för att öka kapaciteten.
På väl underhållna spår kan tågen öka sin hastighet. Detta i stället för att de sk höghastighetstågen.
Kostnaderna för dessa är enorma och vår befolkning är för liten för att det någonsin ska vara ekonomiskt försvarbart att lägga otal miljarder på att tågen ska kunna gå i 320 km/tim.

Spår för höghastighetståg kräver ett extremt stort underhåll av säkerhetsskäl. De är dessutom mycket känsliga för löv, snö och blåst – vilket är inte helt ovanligt i vårt land.

Vi behöver höja grundavdraget det gynnar de med lägst inkom st och gör det lönsamt att gå från bidrag till arbete. Brytpunkten behöver höjas så att inte alltfler behöver betala statlig skatt. Vi behöver också en rejäl sänkning av pensionärsskatten.

Värna äganderätten – den urholkas kontinuerligt på flera olika sätt. Vid ockupation av annans egendom är det mycket svårt för markägaren att värna sin äganderätt. Skogs och markägare får sin äganderätt inskränkt på flera olika sätt och staten betalar alltmer sällan för intrånget.

Vi ska ha en reglerad invandring, de som behöver skydd från krig och annat ska få det men vi måste ha högre krav på integration och på utbildning, dvs att göra sig anställningsbar.
Vi har en rättssäker process vid asylansökan och får man ett nej – ja då ska man också lämna landet.

Höj RUT avdraget det är många som får sitt första jobb med hjälp av RUT.

Vi måste även öka även vår civila beredskap. Det gäller vår försörjning av livsmedel, vår försörjningsbalans sjunker.
Det gäller även försörjning av el, bränsle och vår /energiförsörjning vid en kris som tex en blockad.

Det gäller vår kommunikationskanaler vid kris. Vi såg vad som hände när ” Hesa Fredrik” utlöstes felaktigt i Stockholm. Myndigheterna skyllde på varandra vad avser ansvar för informationen och de sa – ” sätt på radion” – det finns många ungdomar mfl idag som inte ens har en radio – de lyssnar på radioplay i mobiltelefonen.

Vi Förbättra villkoren för småföretag, där skapas de flesta jobben. Nu har regeringen backat med anledning av att alliansen tryckt på – men det känns som att de backar bara för tillfället.

Publicerat i aktuellt | Lämna en kommentar

Malmö kommun beslutar att utrymma bosättning på Industrigatan.

Idag har Miljönämnden i Malmö fattat beslut om att utrymma bosättningen på Industrigatan i Malmö. Man menar att man kan utnyttja en lucka i lagen, och med sk ”rättelse” dvs när den private fastighetsägaren inte lyckats, så kan kommunen ta över, oklart är dock om den private fastighetsägaren, som fått sin egendom olovligt ockuperad, ska tvingas betala för kostnaderna för denna utrymning?
När jag med anledning av bla situationen i Malmö lämnade in denna motion till riksdagen tidigare i höst hade denna lucka i lagen inte hittats.
Situationen i Malmö är tragisk men situationen blev ohållbar.

Motion till riksdagen
2015/16:1759
av Gunilla Nordgren (M)

Svensk lag lika för alla

Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att reglerna för identifiering och polismedverkan m.m. vid avhysning av olagliga bosättningar bör förenklas, att lagar och regler bör tillämpas lika i hela landet samt att äganderätten bör värnas, och riksdagen tillkännager detta för regeringen.
Motivering
Fattiga och utsatta EU-migranter som sitter utanför butiker och på gator och torg har blivit allt vanligare under senare år. Bakgrunden är fattigdom och arbetslöshet och att deras hemländer många gånger inte tar sitt ansvar och hjälper sina medborgare. Många av dessa människor möts dessutom av diskriminering och korruption med mera. En av följderna är ett ökat antal olagliga bosättningar i Sverige.
Den fria rörligheten inom EU är en grundprincip som garanteras av EU – varje EU-medborgare har som huvudregel rätt att bo, arbeta eller tillhandahålla tjänster i varje annan medlemsstat. EU-medborgare har också rätt att vistas i EU:s medlemsländer i tre månader utan krav på att kunna försörja sig.
Tiggeri är inte förbjudet enligt svensk lag.
Fastighetsägares äganderätt och rätt att fritt förfoga över sin fastighet är reglerad i svensk lag. Olovliga bosättningar omfattas inte av allemansrätten och betecknas i lag som egenmäktigt förfarande. Lagar och tillämpning av regler kan idag skapa ”moment 22” och medför i en del fall byråkrati och segdragna rättsprocesser. Lagar och regler tillämpas dessutom olika i olika delar av landet. Det är dock inte acceptabelt att äganderätten urholkas i vissa av dessa fall.

Den självklara principen om alla människors lika värde innebär även att alla människor är lika inför lagen. Det finns exempel där kommunens miljöförvaltning anser att bosättningar innebär ett brott mot miljö- och hälsolagstiftningen och därför vill utrymma en bosättning men där det har uppstått problem.

Det går inte ställa krav på kommunen då den inte äger marken. Man kan inte ställa ut containrar, toaletter med mera för då bryter man mot lagen och understödjer en olaglig ockupation av mark. Man kan inte avkräva åtgärder av den private fastighetsägaren som redan fått sin äganderätt inskränkt.

Kronofogden anser sig inte kunna besluta om avhysning utan att samtliga av de boende är identifierade och polisen ansåg sig inte ha laglig rätt att identifiera personerna för Kronofogdens räkning – således ett ”moment 22”.
Planering av stängning av boplatser stoppas i en del fall av överklagan till länsstyrelsen som då kräver att samtliga personer ska identifieras, vilket kan vara svårt och polismedverkan ser olika ut i olika ut i landet. En segdragen rättsprocess tar vid och bosättningen blir kvar. Reglerna för avhysning måste förenklas, reglerna för identifikation lättas upp och avseende polismedverkan med mera måste man tillämpa samma regler på samma sätt i hela landet.

Det är också viktigt att Sverige samarbetar med myndigheter i dessa människors hemländer och att information ges om regelverket kring den fria rörligheten.

Svensk lag ska gälla lika för alla och tillämpas lika i hela landet och äganderätten ska värnas.

Gunilla Nordgren (M)

Publicerat i aktuellt | Lämna en kommentar

Flyktingkrisen

Bra att en överenskommelse kunde komma till stånd – men det kommer att krävas fler uppgörelser framöver.
Det är kommunerna som hanterar det stora antalet anländande flyktingar. ’
Skriver om detta tillsammans med min efterträdare i hemkommunen Svedala kommunstyrelseordförande Linda Allansson Wester

Insändare: Flyktingkrisen är ett nationellt problem som måste lösas lokalt
Det stora antalet asylsökande har skapat ett akut och mycket svårt läge i kommunerna. Bra med förhandlingar mellan partierna om olika lösningar på nationell nivå, men nu måste regeringen agera och se till att olika myndigheter talar samma språk, ger samstämmiga besked och inför förenklingar och undantag i olika lagar och förordningar.
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har fått i uppdrag att samordna olika aktörers hantering av flyktingsituationen. Men MSB och till exempel Boverket ger idag olika svar om möjligheter till förenklingar vad gäller till exempel Plan och Bygglagen (PBL). Kommunerna tvingas till egna lösningar till exempel vid beviljande av tillfälliga bygglov medan Länsstyrelser menar att överklaganden kommer att ske enligt gällande lagstiftning och Boverket hävdar att nuvarande lagar och regler gäller. Regeringen måste omgående se till att införa att förenklingar och olika undantag införs då dagens situation är ohållbar för kommunerna. Några exempel på vad som regeringen kan och bör göra. Inför förenklingar för tillfälliga bygglov i PBL, utom för till exempel hållfasthet.

Det måste vara viktigare att man ordnar fram lämpliga tillfälliga lokaler än att de är utformade i enlighet med de krav på estetik som i vanligt fall är gällande. Vilket fasadmaterial eller vilken taklutning en byggnad har, måste vara av underordnad betydelse i detta fall. Tillåt flexibla lösningar för att förenkla nyanlända elevers skolstart. Ta bort kraven på hela skoldagar och i alla ämnen samt ta bort kravet från skolverket att barnen ska in i skolan så snabbt som Skolverket kräver idag. Tillåt distansundervisning – ta till exempel bort dagens krav på att läraren vid undervisning måste vara anställd i kommunen. En SFI-lärare skulle då kunna ge distansundervisning till elever i flera kommuner utan att behöva förflytta sig mellan kommunerna.

Inför möjligheter till att utforma boendeformerna utifrån ensamkommande barns behov. Till sist men inte minst: kommunerna måste få en bättre kostnadsersättning. Idag råder dessutom osäkerhet om vem som ska betala en del kostnader

Den akuta flyktingsituation som Sverige befinner sig i nu, är ett nationellt problem som måste lösas på lokal nivå, det vill säga ute i kommunerna. Regeringen måste agera och ge kommunerna verktyg att lösa de olika utmaningar som de ställs inför, utan att de ska behöva bryta mot lagar eller se sig tvungna att anmäla sig själva för att de bryter mot olika lagar och förordningar.

Kommunerna behöver dessa verktyg nu!

Gunilla Nordgren (M) Riksdagsledamot Södra Skåne

Linda Allansson Wester (M) Kommunstyrelsens Ordförande Svedala Kommun

Publicerat i aktuellt | Lämna en kommentar

Förnyad motion om järnvägsförbindelse till Flygplatsen Malmö Sturup

Jag och mina skånska M kollegor har ånyo lagt en motion om järnväg till Sturup.
Enskild motion
Motion till riksdagen 2015/16:2798
av Gunilla Nordgren m.fl. (M)
Järnvägsförbindelse till flygplatsen Malmö Airport
2015-10-06 14:31
Förslag till riksdagsbeslut
1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör se
över möjligheterna att bygga en Sturupspendel – en tågförbindelse mellan Malmö
Sturup och Köpenhamn Kastrup och arbeta in den i den långsiktiga strategiska
infrastrukturplaneringen och tillkännager detta till regeringen.
Motivering Sturupspendeln är benämningen på den tänkta 19 km långa tågförbindelsen för
persontrafik mellan Malmö Airport via den befintliga järnvägsförbindelsen mellan
Malmö och Ystad ”Ystadbanan”. Arbetet med att verka för en sådan förbindelse har
sedan 90-talet skett i Sturupsaxeln AB:s regi och syftat till att, på ett bättre sätt än i dag
binda samman Malmö Airport med omgivande större orter samt med Kastrup i
Köpenhamn.
Sturupsaxeln AB är ett bolag som ägs gemensamt av Malmö stad, Svedala kommun
och Skurups kommun med syftet att stödja verksamheterna på och kring Sturups
Flygplats (idag Malmö Airport). Under 90-talet tog man initiativ till en förstudie, som
även Luftfartsverket (i dag Swedavia) och Ystads kommun var med och finansierade, i
syfte att utreda möjligheterna för en tågförbindelse mellan Sturups flygplats och den
närliggande befintliga järnvägen mellan Malmö och Ystad. I utredningen gjordes en
mycket omfattande Miljökonsekvensbeskrivning (MKB).
Förstudien blev klar 1999 och visade att en järnväg till Malmö Airport skulle
förbättra tillgängligheten till Malmö Airport och den östra delen av Skåne. Ytterligare
en positiv effekt var flygplatsens förmåga att framför allt samverka men även
konkurrera med Kastrup.
2
Studien visade också att byggandet av en järnvägsförbindelse skulle vara lönsam
för samhället, miljön och för en tilltänkt tågoperatör.
Förstudien följdes av en järnvägsutredning. Sturupsaxeln AB ansökte och erhöll EUbidrag
och regeringen uttalade i samband med detta sitt stöd för projektet. Övriga
kostnader för utredningen finansierades av ägarkommunerna i Sturupsaxeln AB,
Luftfartsverket och Region Skåne med flera.
Länsstyrelsen angav i sitt yttrande 2008 att man i huvudsak ställde sig positivt till
projektet. Med stöd av utredningen och länsstyrelsens yttrande lämnades en ansökan om
tillåtlighetsprövning in till regeringen via Banverket (numera Trafikverket). Banverket
återkom i en skrivelse i februari 2010 där man meddelade att regeringen inte kommer att
tillåtlighetspröva projektet. Som förklaring angav man att finansieringen inte var löst.
Arbetet har därför fortsatt med att verka för att Sturupspendeln ska kunna byggas då
det finns många starka skäl att hävda att en sådan utbyggnad vore en mycket bra och
samhällsekonomiskt god investering. Under sommaren 2015 har en åtgärdsvalsstudie
färdigställts i samarbete med närmast berörda kommuner Malmö och Svedala samt
Region Skåne och Swedavia och Trafikverket.
Flygplatsen Malmö Airport och även en tänkt dragning av järnväg har nyligen fått
riksintresse utpekat och fastställt.
Hela regionen skulle gynnas av en bättre tillgänglighet till en stor, svensk och
modern flygplats samtidigt som denna kan stärkas av att det skapas bättre förbindelser
till och från Kastrup. Flygplatsen Malmö Airport som även är en stor arbetsplats saknar
idag en järnvägsförbindelse och den största trafiken dit sker med bil, vilket tydligt
framgår av den nyligen färdigställda åtgärdsvalsstudien. Samtidigt som flyget arbetar
med att minska sina utsläpp och buller med allt modernare plan, nya biobränslen med
mera ökar biltrafiken till och från flygplatsen.
Eftersom Malmö Airport klassas som riksintresse med drygt 2 miljoner passagerare
samt ett icke obetydligt fraktflyg och med en ökande utlandstrafik bör riksdagen ge
regeringen i uppdrag att återigen se över möjligheterna att bygga en tågförbindelse
mellan Malmö Sturup och Köpenhamn Kastrup och föra in denna investering i den
långsiktiga infrastrukturplaneringen.
Gunilla Nordgren (M)
3
Tobias Billström (M) Thomas Finnborg (M)
Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) Anders Hansson (M)
Olof Lavesson (M) Maria Malmer Stenergard (M)
Patrick Reslow (M) Ewa Thalén Finné (M)
Hans Wallmark (M) Boriana Åberg (M)
Anette Åkesson (M)

Publicerat i aktuellt | Lämna en kommentar

Mer aktivitet på denna sida.

Denna sida har ” vilat sig i form” kan man säga . Nu ska det bli ändring på detta.

Jag kommer inom kort börja lägga ut information och kommentarer mm.
Närmast i tiden blir det om de motioner jag lämnat in till riksdagen för riksdagsåret 2015/16.

Publicerat i aktuellt | Lämna en kommentar

Extra val den 22 mars 2015

Oktober och November har varit en intensiva månader och december inleddes dramatiskt minst sagt.

Under de två månader vi haft en rödgrön regering bestående av S och MP med Vänsterpartiet som har stort inflytande och det blev redan efter två månader en regeringskris.

Socialdemokraterna har genom att ge efter för MP och V – brutit en rad olika överenskommelser. Friskoleöverenskommelsen, pensionsgruppen, förbifart Stockholm, nedläggning av Bromma, totalförbud mot vinster i välfärden för att bara nämna några.
Överenskommelser bygger på förtroende mellan parterna och det förtroendet har S spelat bort helt och hållet.
Löfven pratar oavbrutet om utsträckta händer – det har varit med armbågen och undertonen har varit – ” det ska bli som vi vill ändå” snarare har man sökt konflikt redan från början.

S har nu ett så stort beroende av såväl Miljöpartiet som Vänsterpartiet vilket försvårar uppgörelser.

Nu står vi inför ett extra val i Sverige – för första gången sedan 1958.

När Stefan Löfven efter valet 2014 fick uppdrag att bilda regering hävdade han att Socialdemokraterna självfallet skulle presentera en budget som kan gå i genom riksdagen.
Magdalena Andersson sa så – redan i december 2013 i anslutning till att Socialdemokraterna tillsammans med Sverigedemokraterna bröt ut en del av budgeten – det som gällde höjning av brytpunkten.

Det är statsministerns och regeringens ansvar att få igenom sin budgetproposition, aldrig oppositionens, vilket även Magdalena Andersson yttrat i december 2013 – då hon var i opposition…

Alliansen gick till val på en gemensam budget och vi har en skyldighet mot våra väljare att stå upp för de förslag vi och de som röstat på oss tror är bäst för Sverige.

Är det någon som tror att Socialdemokraterna eller något av de andra rödgröna partierna någonsin skulle låta bli att rösta på sitt förslag?

Nu är det Alliansbudgetens ekonomiska ramar som gäller och alla de skatte och avgiftshöjningar som den rödgröna regeringen vill införa – verkställs inte den 1 januari.

Extra valet är ett viktigt val – i vilken riktning vill vi att Sverige ska gå?
Vill vi ha en regeringsduglig regering som visat att man kan regera tillsammans och kommer mycket bra överens. Eller vill ha en rödgrön röra igen?

Sverigedemokraterna kommer att fortsätta vara ett riksdagsparti med betydande väljarstöd och eventuellt fortsätta vara ett vågmästarparti.

Även om man (inkl jag) inte delar SD:s syn på människor dvs värdegrund mm är de valda i ett demokratiskt val och det får vi förhålla oss till på ett klokt sätt – dvs inte göra som S MP och V nu gör: förolämpa, attackera och försöka totalisolera. Det kommer visa sig – inte vara en lyckosam strategi.

Publicerat i aktuellt | Lämna en kommentar