Förnyad motion om järnvägsförbindelse till Flygplatsen Malmö Sturup

Jag och mina skånska M kollegor har ånyo lagt en motion om järnväg till Sturup.
Enskild motion
Motion till riksdagen 2015/16:2798
av Gunilla Nordgren m.fl. (M)
Järnvägsförbindelse till flygplatsen Malmö Airport
2015-10-06 14:31
Förslag till riksdagsbeslut
1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör se
över möjligheterna att bygga en Sturupspendel – en tågförbindelse mellan Malmö
Sturup och Köpenhamn Kastrup och arbeta in den i den långsiktiga strategiska
infrastrukturplaneringen och tillkännager detta till regeringen.
Motivering Sturupspendeln är benämningen på den tänkta 19 km långa tågförbindelsen för
persontrafik mellan Malmö Airport via den befintliga järnvägsförbindelsen mellan
Malmö och Ystad ”Ystadbanan”. Arbetet med att verka för en sådan förbindelse har
sedan 90-talet skett i Sturupsaxeln AB:s regi och syftat till att, på ett bättre sätt än i dag
binda samman Malmö Airport med omgivande större orter samt med Kastrup i
Köpenhamn.
Sturupsaxeln AB är ett bolag som ägs gemensamt av Malmö stad, Svedala kommun
och Skurups kommun med syftet att stödja verksamheterna på och kring Sturups
Flygplats (idag Malmö Airport). Under 90-talet tog man initiativ till en förstudie, som
även Luftfartsverket (i dag Swedavia) och Ystads kommun var med och finansierade, i
syfte att utreda möjligheterna för en tågförbindelse mellan Sturups flygplats och den
närliggande befintliga järnvägen mellan Malmö och Ystad. I utredningen gjordes en
mycket omfattande Miljökonsekvensbeskrivning (MKB).
Förstudien blev klar 1999 och visade att en järnväg till Malmö Airport skulle
förbättra tillgängligheten till Malmö Airport och den östra delen av Skåne. Ytterligare
en positiv effekt var flygplatsens förmåga att framför allt samverka men även
konkurrera med Kastrup.
2
Studien visade också att byggandet av en järnvägsförbindelse skulle vara lönsam
för samhället, miljön och för en tilltänkt tågoperatör.
Förstudien följdes av en järnvägsutredning. Sturupsaxeln AB ansökte och erhöll EUbidrag
och regeringen uttalade i samband med detta sitt stöd för projektet. Övriga
kostnader för utredningen finansierades av ägarkommunerna i Sturupsaxeln AB,
Luftfartsverket och Region Skåne med flera.
Länsstyrelsen angav i sitt yttrande 2008 att man i huvudsak ställde sig positivt till
projektet. Med stöd av utredningen och länsstyrelsens yttrande lämnades en ansökan om
tillåtlighetsprövning in till regeringen via Banverket (numera Trafikverket). Banverket
återkom i en skrivelse i februari 2010 där man meddelade att regeringen inte kommer att
tillåtlighetspröva projektet. Som förklaring angav man att finansieringen inte var löst.
Arbetet har därför fortsatt med att verka för att Sturupspendeln ska kunna byggas då
det finns många starka skäl att hävda att en sådan utbyggnad vore en mycket bra och
samhällsekonomiskt god investering. Under sommaren 2015 har en åtgärdsvalsstudie
färdigställts i samarbete med närmast berörda kommuner Malmö och Svedala samt
Region Skåne och Swedavia och Trafikverket.
Flygplatsen Malmö Airport och även en tänkt dragning av järnväg har nyligen fått
riksintresse utpekat och fastställt.
Hela regionen skulle gynnas av en bättre tillgänglighet till en stor, svensk och
modern flygplats samtidigt som denna kan stärkas av att det skapas bättre förbindelser
till och från Kastrup. Flygplatsen Malmö Airport som även är en stor arbetsplats saknar
idag en järnvägsförbindelse och den största trafiken dit sker med bil, vilket tydligt
framgår av den nyligen färdigställda åtgärdsvalsstudien. Samtidigt som flyget arbetar
med att minska sina utsläpp och buller med allt modernare plan, nya biobränslen med
mera ökar biltrafiken till och från flygplatsen.
Eftersom Malmö Airport klassas som riksintresse med drygt 2 miljoner passagerare
samt ett icke obetydligt fraktflyg och med en ökande utlandstrafik bör riksdagen ge
regeringen i uppdrag att återigen se över möjligheterna att bygga en tågförbindelse
mellan Malmö Sturup och Köpenhamn Kastrup och föra in denna investering i den
långsiktiga infrastrukturplaneringen.
Gunilla Nordgren (M)
3
Tobias Billström (M) Thomas Finnborg (M)
Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) Anders Hansson (M)
Olof Lavesson (M) Maria Malmer Stenergard (M)
Patrick Reslow (M) Ewa Thalén Finné (M)
Hans Wallmark (M) Boriana Åberg (M)
Anette Åkesson (M)

Om Gunilla Nordgren

Behandla andra som du själv vill bli behandlad Jag blev invald i riksdagen oktober 2010. Mitt politiska engagemang började på allvar när vår äldsta dotter började skolan. Skolan var ganska stängd för engagerade föräldrar på den tiden och vi startade därför ett föräldraråd som sedan ombildades till en Brukarstyrelse. Den finns kvar än idag. Politiskt började jag inom miljöområdet och sedan blev det Kultur och Fritid. Under flera år var aktiv jag inom Utbildningsområdet. 2003 blev jag politiker på heltid – kommunalråd och kommunstyrelsens vice ordförande i min hemkommun Svedala. Efter valet 2006 blev jag ordförande i kommunstyrelsen. Denna post innehade jag till den 31 december 2010. Ett fantastiskt roligt uppdrag – långa arbetsdagar och 1000 bollar i luften – det gillar jag. Jag är ekonom och har bla jobbat på SEB Enskilda Banken i många år, bla som privatekonomisk rådgivare. Min familj består av min man och tre utflugna ungdomar, två barnbarn samt hunden Coockie. Jag har sysslat med hästar sedan barnsben – främst tävlingshoppning och upplevde även ett antal år som "ponnymamma." Idag är ridstövlarna lagda på hyllan – jag upplevde att hindren blev större för varje år och dessutom räckte tiden inte till helt enkelt. Vi bor på landet och älskar att göra det – jag pluggade och jobbade i Stockholm ett antal år under ungdomens glada dagar och hade jättekul där så det kändes lite konstigt att komma tillbaka till Stockholm i början. Riksdagsarbetet är spännande, utmanande och krävande Jag satt min första mandatperiod i Socialförsäkringsutskottet som handhar frågor som sjukförsäkringar, pensioner privat familjeekonomi och Migraton – dvs massor med viktiga frågar att ta tag i samt, som ersättare i skatteutskottet. Denna mandatperiod sitter jag i Miljö och Jordbruksutskottet och är ersättare i Näringsutskottet och EU nämnden. Jag är mån om att vara verksam i den valkrets som jag är invald i och försöker göra många besök och ha många lokala kontakter. Besök görs oftast på måndagar eller fredagar då det oftast inte är utskottsmöten eller debatter/votereringar i riksdagens kammare i Stockholm och då kan man verka på hemmaplan. Jag tycker politik är roligt och det är nog en förutsättning för att syssla med det. Politik kräver en politisk kompass att veta vart dit man vill och samtidigt krävs god samarbetsförmåga. Jag sitter också kvar som ledamot i kommunfullmäktige och har därför möjlighet att följa den lokala politiken och vill absolut inte tappa kontakten med lokala verkligheten – för verkligheten finns inte i riksdagshuset.  Jag är även vice ordförande i våra två kommunala fastighetsbolag och som ordförande i vårt Finsamförbund ( som arbetar med långtidssjuka mm tillsamman med Försäkringskassan Arbetsförmedlingen och Region Skåne)
Det här inlägget postades i aktuellt. Bokmärk permalänken.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *