en orolig höst väntar

Tisdagen den 30 september är det upprop i den nya riksdagen. Då ska även talman och vice talmän väljas. Den 1 oktober är det dags för öppnandet. Olika möten börjar söndag eftermiddag så det blir avfärd till huvudstaden söndag förmiddag.

Stefan Lövén har ju fått i uppdrag att försöka bilda en regering och förhandlingar pågår mellan S och MP. Dessa partier har mycket olika åsikter i många frågor så det är nog tuffa förhandlingar.

Socialdemokraterna och Miljöpartiet har tillsammans 37,9 % stöd i kammaren och vid stöd av Vänsterpartiet 43,65%. Socialdemokraterna har ofta påtalat för Alliansen under förra mandatperioden att vi utgjorde en svag minoritetsregering. Alliansen hade 49,5 %….

Det blir nog en väldigt intressant höst – ska bli spännande att få uppleva utvecklingen på plats.

Publicerat i aktuellt | Lämna en kommentar

Det var inte de rödgröna partierna som vann – det var SD som fällde regeringen.

Valet är över och folket har sagt sitt. Jag beklagar djupt att resultatet innebär att Alliansregeringen avgått och att två mycket kompetenta personer försvinner från politiken – Fredrik Reinfeldt och Anders Borg samt ett antal mycket kompetena ministrar.

Det var inte de rödgröna partierna som vann – det var SD som fällde regeringen.

Socialdemokraterna ökade med 0,35 Miljöpartiet minskade med 0,45% och Vänsterpartiet ökade med 0,1 % . Dessa tre rödgröna partier ökade alltså inte totalt sett.

Alliansen är större än S och MP tillsammans men mindre än S MP och V.

Alltså måste S och Stefan Löven ta med Vänsterpartiet. Detta vill nog inte Socialdemokraterna egentligen. Nu har LÖven avvisat vänsterpartiet och avser att försöka bilda en minoritetsregering tillsammans med Miljöpartiet. Förhandlingar pågår. Det finns mycket som man måstekomma överens om – dessa två partier har mycket olika åsikter om viktiga saker. Det gäller energin, restaurangmomsen försvaret mm.

Socialdemokraterna har påtalat under hela förra mandatperioden att Alliansen var en svag minoritetsregering ( 49,5%) nu avser man bilda en regering med 37,9 % stöd i kammaren. Får man stöd av Vänsterpartiet i olika frågor har man stöd av 43,6%.

Sverigedemokraterna ökade med 12,9 % och är valets vinnare.

Jag delar inte den människosyn många har inom detta parti – det märks ju även på ett antal uttalanden som representanter för partiet gjort i valrörelsen vad de egentligen står för. Svenska folket har sagt sitt i ett demokratiskt val och då är det som gäller.

 

 

 

Publicerat i aktuellt | Lämna en kommentar

Vilket Sverige och vilket Skåne vill Du ha ?

facebook sida GN sep 14  nr 4 ny text vit 12 sep

Publicerat i aktuellt | Lämna en kommentar

Ekvationen går inte ihop

Ekvationen går inte ihop

Sverige har lägst långtidsarbetslöshet för unga i EU. Nu ökar sysselsättningen och det mest bland unga och utrikes födda. Det är mycket positivt.

Nu föreslår Socialdemokraterna något som de kallar traineejobb.  Men då bara inom offentlig sektor.

Det är oklart om EU-rätten tillåter en sådan statssubvention och dessutom signalerar flera fackförbund, bland andra Vårdförbundet och Lärarförbundet, att reformen vore omöjlig eller mycket kostsam för kommuner och landsting.

Att tvinga in unga arbetslösa i skolan eller i äldreomsorgen kommer snarare att dränera verksamheten på tid och resurser.

Det är respektlöst att kommendera högt utbildad personal i sjukvården eller i skolan att lägga tid på att utbilda och arbetsleda ungdomar som inte av egen vilja valt att jobba med till exempel vård av våra äldre. Det blir då färre timmar till eleverna och till vårdtagarna. Personal inom vård och omsorg vittnar om stress på arbetet – och att då lägga på dem att handleda ungdomar på arbetstid ökar ju belastningen i arbetet.

Socialdemokraterna vill dessutom göra det dyrare att anställa ungdomar och höja momsen på restauranger mm – en bransch där många ungdomar utan utbildning får sitt första jobb.

Det blir ju färre jobb för ungdomar om man ökar kostnaden för att anställa dem – och att då erbjuda sk traineejobb i stället är inte bara dyrt – det vore dumt också.

Publicerat i aktuellt | Lämna en kommentar

Gymnasiebehörighet

Skolverkets rapport om gymnasiebehörighet där 13,5% saknar behörighet jämfört med förra året är fortfarande preliminär. Att det varje år är så många obehöriga elever till gymnasiet är bekymmersamt och något som Alliansen tar på största allvar.

För en del elever har sommarskolan stor betydelse. För första gången ser vi nu uppgifter på hur många elever som uppnått behörighet efter sommaren/sommarskola.

Räknas dessa in hamnar vi på 12,5% obehöriga – vilket är ungefär samma siffra som 2013.

Skolans uppgift är att säkerställa att alla elever lär sig tillräckligt för att klara skolans mål. Så visst finns problem med likvärdigheten och detta måste tacklas. Det är inte ett nytt problem och det tar tid att förändra skolan.

Alliansen vill under nästa mandatperiod bygga ut satsningen på sommarskolan så att den blir obligatorisk att erbjuda till elever i årskurs 8 och 9 som riskerar att inte uppnå behörighet.

Läxhjälp i skolan skall vara obligatorisk.

Men vi vet sedan tidigare att elevernas bakgrund har betydelse för hur det går för eleverna i skolan. Det är tyvärr inget nytt fenomen. Skolverket framhåller vikten av tidiga insatser.  Detta är också fokus i Alliansens gemensamma politik för skolan nästa mandatperiod:

Vi vill genomföra ett lågstadielyft.

Vi vill införa en tioårig grundskola så att alla elever i det nya årskurs 1, som idag kallas förskoleklass, ska få rätt till stöd och stimulans för att lära sig läsa, räkna och skriva.

Vi vill bygga ut lärarutbildningen för att få fram fler utbildade lågstadielärare och speciallärare. Och vi vill genom särskilda insatser i årskurs 1 säkra upp så att alla elever lär sig läsa och grunderna i att räkna (obligatoriskt bedömningsstöd och nytt mål för läsning).

En viktig åtgärd för att förbättra likvärdigheten i skolan som vi genomfört är att det från och med den 1 juli i år finns tydliga krav i skollagen på att kommuner och rektorer ska fördela skolans resurser utifrån elevernas behov och förutsättningar.

Vad kan förklara de försämrade resultaten?

Vi har höjt behörighetskraven till gymnasiet sedan några år tillbaka. Det såg vi som nödvändigt för att eleverna ska vara bättre förberedda för att klara gymnasieutbildningen. Det kan påverka i viss utsträckning.

Vi har tidigare sett att det är fler som har svårt att klara målen i matematik därför ökar vi undervisningstiden i matematik i såväl lågstadiet som mellan- och högstadiet.

Nu är det totalt 27 000 lärare som omfattas av Matematiklyftet, som är en stor skolsatsning för att förbättra matematikundervisningen.

Alliansen riktar särskilda insatser genom att öka undervisningstiden i svenska för nyanlända elever och andra elever med utländsk bakgrund.

Vi öronmärker pengar till karriärtjänster för lärare i skolor i utanförskapsområden. Det är viktigt att dessa skolor kan rekrytera fler särskilt skickliga lärare.

Språket är nyckeln – utan språk minskar möjligheten för alla att klara målen i skolan och även möjligheten till en lyckad integration för de som kommer hit från ett annat land med ett annat språk.

Publicerat i aktuellt | Lämna en kommentar

En satsning för miljön och som skapar jobb

Idag var jag med på invigningen av Sveriges största biogasanläggning.

Denna ligger i Jordberga och ligger i Trelleborg grannkommun till min hemkommun Svedala.

En bra och viktig satsning och ett bra steg i rätt riktning.

Sverige är idag i många avseenden en föregångare i arbetet mot minskade växthusgasutsläpp. Tack vare styrmedel som koldioxidskatt och elcertifikathandel har utsläppen inom vår el – och värmeproduktion minskat kraftigt.

Inom transportsektorn går dock omställningen för långsamt. Trots mål om fossiloberoende fordonsflotta och trots flera alternativa drivmedel på plats, så drivs över 90 procent av våra fordon idag av bensin och diesel.

Det är viktigt att vi har långsiktiga regler och styrmedel som ger tillräckliga incitament för transportsektorn att snabbare gå över mot renare bränslen och fordon med lägre utsläpp.

Biogas som fordonsbränsle står idag för en viktig del i omställningen från bensin och diesel. Tack vare biogas kan utsläppen av koldioxidutsläpp minska kraftigt liksom andra hälsofarliga ämnena så som kväve och partiklar. Biogasen är förnybar och bidrar till effektiv avfallshantering. Produktionen sker lokalt och skapar nya viktiga arbetstillfällen, vilket varit tydligt inte minst i Skåne.

Region Skåne har räknat fram att till år 2020 kan över 3000 arbetstillfällen skapas och den regionala tillväxten öka med 6,6 miljarder kronor genom satsningar inom biogasområdet.

Trots biogasens alla miljö- och klimatfördelar och möjligheten till nya arbetstillfällen, är ökningstakten i produktionen långt ifrån såväl efterfrågan som den realiserbara potentialen. Många lantbrukare, energibolag, massafabriker och andra aktörer som idag skulle vilja starta eller utöka sin biogasproduktion tvekar idag.

WSP har låtit göra en studie som visar på en realiserbar biogaspotential på 22 TWh till år 2020.

Bra för miljön – bra för jobben

Publicerat i aktuellt | Lämna en kommentar

Vårt gemensamma ansvar för en fungerande landsbygd.

I det nya Landsbygdsprogrammet satsar Alliansen stort på landsbygden. I förslaget till det nya Landsbygdsprogrammet för den kommande sjuårsperioden, 2014-2020 föreslås det totala stödet uppgå till 36 miljarder kronor. 26,5 miljarder kronor ska gå till svenskt jordbruk för att stimulera ett aktivt jordbruk med starka jordbruksföretag och ett öppet och rikt odlingslandskap. Vi fördubblar pengarna till bredbandsutbyggnad, 3,25 miljarder fram till 2020 och vi gör stora infrastruktursatsningar. Båda dessa satsningar är en förutsättning för att människor ska kunna leva och verka på en levande landsbygd.

Den viktigaste frågan för landsbygden är att driva arbetslinjen och föra en politik för fler jobb så fler får möjligheten att bo kvar på landsbygden. Nya Moderaterna säger därför nej till förslag som skulle göra det dyrare att bo, arbeta och driva företag på landsbygden, som exempelvis kraftigt höjda bensinpriser, höjda arbetsgivaravgifter och kilometerskatt.

I juni beslutade regeringen om utformningen av det nya gårdsstödet. Målsättningen med det nya gårdsstödet är att det ska bli mer jämnt fördelat över landet och omfattas av särskilda miljökrav. Efter en övergångsperiod kommer alla lantbrukare i Sverige få lika stora stöd per hektar år 2020. Sverige kommer även att avsätta en särskild andel av den budgeten till extra stöd till unga, nystartade lantbruk. För Skånes lantbrukare kan jag se en hel del utmaningar när gårdsstödet ändras från att ha varit fem regioner till att bli en. Många lantbrukare och företag har byggt upp sina verksamheter utifrån gällande förutsättningar när det gäller till exempel mark- och arrendepriser. För Skånes lantbrukare kan det innebära att man tappar mellan 800- 1300 kronor per hektar.

Skåne har 500 000 hektar produktiv åkerjord och är en viktig livsmedelsproducent som står för hela 45 procent av Sveriges omsättning inom livsmedelsindustri. De förändrade förutsättningarna kommer att försvåra för de skånska lantbrukarna eftersom man inte konkurrerar på lika villkor varken i Sverige eller inom EU eftersom arealstödet är väsentligt högre i andra länder. Arealbidraget 2017 kommer att skilja med ca 100 euro per hektar till Skånes nackdel om man jämför med Tyskland och Danmark. Konkret innebär detta stora förluster ekonomiskt och att livsmedelsindustrin riskerar tappa svensk råvara.

Sveriges tillväxt är summan av den tillväxt som skapas i alla landets delar. Ju fler regioner som är starka och expansiva, desto bättre för Sverige. På många håll i landet är jordbruk, skogsbruk och fiske betydelsefulla näringar för jobb och sysselsättning. Det ger oss livsmedel och öppna landskap. Det bidrar till exportintäkter, omkring 90 000 företag finns inom de gröna näringarna. Det är en av landets största småföretagargruppar och tillsammans står de gröna näringarna för drygt fyra procent av Sveriges BNP. De utgör ryggraden i den svenska landsbygden. Därför behöver vi förbättra konkurrenssituationen och minska regelkrånglet för dagens skånska lantbrukare. Vi behöver göra mer för att fler ska kunna leva och verka på landsbygden.

 

Publicerat i aktuellt | Lämna en kommentar

Friskvård stärker hälsan både fysiskt och psykiskt

Idrotten är i särklass vår största folkrörelse. 3.5 miljoner svenskar tillhör ett idrottsförbund. Till detta ska läggas, alla hundratusentals svenskar som regelbundet besöker ett gym, en simhall eller är ute i löparspåret. Regeringen har sedan 2006 satsat 500 miljoner kronor årligen på att bredda idrotten och motivera idrottsförbunden att arbeta med att nå fler barn och ungdomar. Idrottsrörelsen vittnar om att denna satsning betytt och betyder mycket för barn och ungdomar. Regeringen har även föreslagit att antalet idrottslektioner i grundskolan ska öka med 20 procent, från 500 till 600 timmar. Det här är ett viktigt steg eftersom grundskolans elever idag har mindre tid för idrott och hälsa än för tjugo år sedan. Detta trots att övervikt och fetma har blivit vanligare.

Nya Moderaterna vill dessutom utreda möjligheten att bredda idrottslyftet till att omfatta även andra aktiviteter som exempelvis friluftsliv och ridning. Jag ser mycket positivt på en utredning av idrottslyftet som skulle innebära att även ridning kommer att omfattas. Men det skulle även behövas en regelförändring som gör att ridning och golf precis som badminton, bandy, bangolf, cykling, fotboll, simning etc. ska omfattas av arbetsgivarnas friskvårdsförmåner.

När det gäller ridning så har många vuxna grundlagt ridintresset redan som unga och fortsätter sedan utöva sporten i högre åldrar. Idag rider en halv miljon människor regelbundet i Sverige. Det finns 900 ridklubbar i Sverige och hästsporten är Sveriges näst största ungdomssport. Ridning är så mycket mer än bara själva motionen, kontakten med hästen skapar självförtroende och ansvarskänsla.

Svenska golfförbundet har idag ca en halv miljon medlemmar. Golf är en naturupplevelse som innebär långa promenader och är dessutom en social och relationsskapande idrott. Det finns forskning som styrker att promenader är bättre än att springa för många människor och att promenader förbättrar hjärnans minnescentrum, minskar risken för diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar. Ny forskning visar att regelbundna promenader kan minska risken för bröst-, tarm och andra cancerformer betydligt. Det har länge varit känt att regelbunden motion kan förbättra riskfaktorer för många allvarliga hälsotillstånd, inklusive cancer, diabetes, hjärtsjukdomar, fetma och mycket mer.

I ett hälsosamt Sverige behöver vi många och breda vägar för att fler ska hitta sin väg till fysik aktivitet oavsett om det är en lagsport, en individuell sport som sker ute eller inne. Idrottens betydelse för folkhälsan är en prioriterad fråga för regeringen och därför bör även ridning och golf ingå i friskvårsförmånerna för att fler ska ges möjlighet att hitta en gemenskap och för att utöva ett aktivt idrottsliv.

Publicerat i aktuellt | Lämna en kommentar

Vi vill underlätta för ungdomar att komma i jobb

fler unga ska ha ett jobb inte färre

Publicerat i aktuellt | Lämna en kommentar

Intressanta siffror från eurostat – finns mycket mer att göra men vi är på rätt väg

absolutfattigdom_tryck (2)

Publicerat i aktuellt | Lämna en kommentar