En satsning för miljön och som skapar jobb

Idag var jag med på invigningen av Sveriges största biogasanläggning.

Denna ligger i Jordberga och ligger i Trelleborg grannkommun till min hemkommun Svedala.

En bra och viktig satsning och ett bra steg i rätt riktning.

Sverige är idag i många avseenden en föregångare i arbetet mot minskade växthusgasutsläpp. Tack vare styrmedel som koldioxidskatt och elcertifikathandel har utsläppen inom vår el – och värmeproduktion minskat kraftigt.

Inom transportsektorn går dock omställningen för långsamt. Trots mål om fossiloberoende fordonsflotta och trots flera alternativa drivmedel på plats, så drivs över 90 procent av våra fordon idag av bensin och diesel.

Det är viktigt att vi har långsiktiga regler och styrmedel som ger tillräckliga incitament för transportsektorn att snabbare gå över mot renare bränslen och fordon med lägre utsläpp.

Biogas som fordonsbränsle står idag för en viktig del i omställningen från bensin och diesel. Tack vare biogas kan utsläppen av koldioxidutsläpp minska kraftigt liksom andra hälsofarliga ämnena så som kväve och partiklar. Biogasen är förnybar och bidrar till effektiv avfallshantering. Produktionen sker lokalt och skapar nya viktiga arbetstillfällen, vilket varit tydligt inte minst i Skåne.

Region Skåne har räknat fram att till år 2020 kan över 3000 arbetstillfällen skapas och den regionala tillväxten öka med 6,6 miljarder kronor genom satsningar inom biogasområdet.

Trots biogasens alla miljö- och klimatfördelar och möjligheten till nya arbetstillfällen, är ökningstakten i produktionen långt ifrån såväl efterfrågan som den realiserbara potentialen. Många lantbrukare, energibolag, massafabriker och andra aktörer som idag skulle vilja starta eller utöka sin biogasproduktion tvekar idag.

WSP har låtit göra en studie som visar på en realiserbar biogaspotential på 22 TWh till år 2020.

Bra för miljön – bra för jobben

Publicerat i aktuellt | Lämna en kommentar

Vårt gemensamma ansvar för en fungerande landsbygd.

I det nya Landsbygdsprogrammet satsar Alliansen stort på landsbygden. I förslaget till det nya Landsbygdsprogrammet för den kommande sjuårsperioden, 2014-2020 föreslås det totala stödet uppgå till 36 miljarder kronor. 26,5 miljarder kronor ska gå till svenskt jordbruk för att stimulera ett aktivt jordbruk med starka jordbruksföretag och ett öppet och rikt odlingslandskap. Vi fördubblar pengarna till bredbandsutbyggnad, 3,25 miljarder fram till 2020 och vi gör stora infrastruktursatsningar. Båda dessa satsningar är en förutsättning för att människor ska kunna leva och verka på en levande landsbygd.

Den viktigaste frågan för landsbygden är att driva arbetslinjen och föra en politik för fler jobb så fler får möjligheten att bo kvar på landsbygden. Nya Moderaterna säger därför nej till förslag som skulle göra det dyrare att bo, arbeta och driva företag på landsbygden, som exempelvis kraftigt höjda bensinpriser, höjda arbetsgivaravgifter och kilometerskatt.

I juni beslutade regeringen om utformningen av det nya gårdsstödet. Målsättningen med det nya gårdsstödet är att det ska bli mer jämnt fördelat över landet och omfattas av särskilda miljökrav. Efter en övergångsperiod kommer alla lantbrukare i Sverige få lika stora stöd per hektar år 2020. Sverige kommer även att avsätta en särskild andel av den budgeten till extra stöd till unga, nystartade lantbruk. För Skånes lantbrukare kan jag se en hel del utmaningar när gårdsstödet ändras från att ha varit fem regioner till att bli en. Många lantbrukare och företag har byggt upp sina verksamheter utifrån gällande förutsättningar när det gäller till exempel mark- och arrendepriser. För Skånes lantbrukare kan det innebära att man tappar mellan 800- 1300 kronor per hektar.

Skåne har 500 000 hektar produktiv åkerjord och är en viktig livsmedelsproducent som står för hela 45 procent av Sveriges omsättning inom livsmedelsindustri. De förändrade förutsättningarna kommer att försvåra för de skånska lantbrukarna eftersom man inte konkurrerar på lika villkor varken i Sverige eller inom EU eftersom arealstödet är väsentligt högre i andra länder. Arealbidraget 2017 kommer att skilja med ca 100 euro per hektar till Skånes nackdel om man jämför med Tyskland och Danmark. Konkret innebär detta stora förluster ekonomiskt och att livsmedelsindustrin riskerar tappa svensk råvara.

Sveriges tillväxt är summan av den tillväxt som skapas i alla landets delar. Ju fler regioner som är starka och expansiva, desto bättre för Sverige. På många håll i landet är jordbruk, skogsbruk och fiske betydelsefulla näringar för jobb och sysselsättning. Det ger oss livsmedel och öppna landskap. Det bidrar till exportintäkter, omkring 90 000 företag finns inom de gröna näringarna. Det är en av landets största småföretagargruppar och tillsammans står de gröna näringarna för drygt fyra procent av Sveriges BNP. De utgör ryggraden i den svenska landsbygden. Därför behöver vi förbättra konkurrenssituationen och minska regelkrånglet för dagens skånska lantbrukare. Vi behöver göra mer för att fler ska kunna leva och verka på landsbygden.

 

Publicerat i aktuellt | Lämna en kommentar

Friskvård stärker hälsan både fysiskt och psykiskt

Idrotten är i särklass vår största folkrörelse. 3.5 miljoner svenskar tillhör ett idrottsförbund. Till detta ska läggas, alla hundratusentals svenskar som regelbundet besöker ett gym, en simhall eller är ute i löparspåret. Regeringen har sedan 2006 satsat 500 miljoner kronor årligen på att bredda idrotten och motivera idrottsförbunden att arbeta med att nå fler barn och ungdomar. Idrottsrörelsen vittnar om att denna satsning betytt och betyder mycket för barn och ungdomar. Regeringen har även föreslagit att antalet idrottslektioner i grundskolan ska öka med 20 procent, från 500 till 600 timmar. Det här är ett viktigt steg eftersom grundskolans elever idag har mindre tid för idrott och hälsa än för tjugo år sedan. Detta trots att övervikt och fetma har blivit vanligare.

Nya Moderaterna vill dessutom utreda möjligheten att bredda idrottslyftet till att omfatta även andra aktiviteter som exempelvis friluftsliv och ridning. Jag ser mycket positivt på en utredning av idrottslyftet som skulle innebära att även ridning kommer att omfattas. Men det skulle även behövas en regelförändring som gör att ridning och golf precis som badminton, bandy, bangolf, cykling, fotboll, simning etc. ska omfattas av arbetsgivarnas friskvårdsförmåner.

När det gäller ridning så har många vuxna grundlagt ridintresset redan som unga och fortsätter sedan utöva sporten i högre åldrar. Idag rider en halv miljon människor regelbundet i Sverige. Det finns 900 ridklubbar i Sverige och hästsporten är Sveriges näst största ungdomssport. Ridning är så mycket mer än bara själva motionen, kontakten med hästen skapar självförtroende och ansvarskänsla.

Svenska golfförbundet har idag ca en halv miljon medlemmar. Golf är en naturupplevelse som innebär långa promenader och är dessutom en social och relationsskapande idrott. Det finns forskning som styrker att promenader är bättre än att springa för många människor och att promenader förbättrar hjärnans minnescentrum, minskar risken för diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar. Ny forskning visar att regelbundna promenader kan minska risken för bröst-, tarm och andra cancerformer betydligt. Det har länge varit känt att regelbunden motion kan förbättra riskfaktorer för många allvarliga hälsotillstånd, inklusive cancer, diabetes, hjärtsjukdomar, fetma och mycket mer.

I ett hälsosamt Sverige behöver vi många och breda vägar för att fler ska hitta sin väg till fysik aktivitet oavsett om det är en lagsport, en individuell sport som sker ute eller inne. Idrottens betydelse för folkhälsan är en prioriterad fråga för regeringen och därför bör även ridning och golf ingå i friskvårsförmånerna för att fler ska ges möjlighet att hitta en gemenskap och för att utöva ett aktivt idrottsliv.

Publicerat i aktuellt | Lämna en kommentar

Vi vill underlätta för ungdomar att komma i jobb

fler unga ska ha ett jobb inte färre

Publicerat i aktuellt | Lämna en kommentar

Intressanta siffror från eurostat – finns mycket mer att göra men vi är på rätt väg

absolutfattigdom_tryck (2)

Publicerat i aktuellt | Lämna en kommentar

Den ekonomiska familjepolitiken har betydelse för barnhushållens levnadsstandard

Mellan 1998-2012 har det flesta hushåll i Sverige fått det ekonomiskt bättre, trots den ekonomiska nedgång som drabbat stora delar av Europa med början 2008. Högre sysselsättning och sänkta inkomstskatter från och med 2007 är den främsta förklaringen till ökade disponibla inkomster. Enligt EU:s definition av fattigdom ligger Sverige och Luxemburg bäst till. De som lever på ”mycket låg materiell standard” är nu nere på 1,3 procent.

Resultaten i en ny rapport från Svenskt Näringsliv och SKL visar att välfärdens resurser är rekordhöga och det även i ett internationellt perspektiv. Försäkringskassan skriver i sin rapport som utkom i juni ”att den ekonomiska standarden har ökat för barnfamiljerna mellan 2008 och 2013”. Enligt EU:s statistikorgan Eurostat har inga andra låginkomsttagare kunnat tillgodogöra sig en lika stor ökning av sina inkomster som de svenska.

Med höjningen av flerbarnstillägget 2010, höjningen av bostadsbidragets särskilda bidrag 2012 och 2014 och höjningen av grundnivån i föräldrapenningen 2013 har vi gjort skillnad för dem som har låg ekonomisk standard. Vi vet att barnens familjesituationer ser olika ut. Därför behöver den ekonomiska familjepolitiken ses i ett större sammanhang där vi även räknar med faktorer som god hälso- och sjukvård och en väl utbyggd subventionerad barnomsorg som möjliggör för både kvinnor och män att arbeta, även de föräldrar som arbetar obekväma arbetstider.

Trots att ensamstående föräldrar med låg inkomst har fått det bättre sedan 2006 med Alliansregeringen, så finns det fortfarande utmaningar. Det är viktigt att framhålla att i statistiken för barn med växelvis boende så räknas bara den förälders inkomst där barnet är folkbokförd. Det innebär att om barnet är folkbokförd hos en förälder som är arbetslös så räknas inte den andra föräldern som förhoppningsvis arbetar in i statistiken. Det är viktigt att komma ihåg att alla ensamstående inte är arbetslösa och att de barn som har växelvis boende kan ha samma goda levnadsstandard som barn till sammanboende föräldrar även om oppositionen vill få det att framstå på annat sätt.

Den absolut viktigaste enskilda faktorn för låg ekonomisk standard är avsaknaden av ett arbete. Därför handlar Alliansens fortsatta arbete om att skapa fler och bredare vägar in på arbetsmarknaden. Jag känner därför en stor oro när oppositionen ger löften om en väg som vill försvåra för människor att ta sig in på arbetsmarknaden genom till exempel höjd restaurangmoms och försämrade RUT-regler. Det kommer att göra det svårare för dem som står längst ifrån arbetsmarknaden – t.ex. för unga och utlandsfödda.

Jämställdhetsbonusen är ett incitament för att förbättra förutsättningarna för ett jämställt och jämnare uttag av föräldrapenningdagarna. Med de förenklade regler som Alliansen genomförde 2012 när det gäller jämställdhetsbonusen så ser vi att användandet har ökat. Även ersättningsnivåerna i föräldrapenningen delas lika mellan föräldrarna med barn födda fr.o.m. januari 2014. Vi tror att det är bra för såväl barnen som föräldrarna att båda delar på ansvaret för barnen. När kvinnor och män delar makt och inflytande i alla delar av samhällslivet, inklusive familjelivet, får vi ett mer rättvist och jämställt samhälle.

 

Publicerat i aktuellt | Lämna en kommentar

Ärligt talat Gustav Fridolin – välkommen till verkligheten!

Det var med ett visst intresse jag lyssnade på utfrågningen av Gustaf Fridolin i SVT.

Att komma med vallöfte att alla lärare ska få 10 000 kr löneökning per månad kan ju låta bra.  Sedan visar det sig dock i utfrågningen att de pengar Miljöpartiet avsätter till detta räcker till 2 000 kr och på 10 år. Resterande 8 000 kr skulle nu enligt Miljöpartiet tas i förhandlingarna med kommunerna!

3,97 mdr – säg 4 mdr för 2 000 kronors ökning blir då 20 mdr för 10 000 kronor enligt Miljöpartiets sätt att räkna ska 16 Mdr sedan tas av kommunerna. Jag vet inte om Gustaf Fridolin någonsin varit politiskt verksam på kommunal nivå men det verkar inte så. Som fd Kommunstyrelseordförande vet jag att hur gärna man än vill kan man inte ge hur höga löneökningar som helst utan att det slår mycket hårt mot ekonomin i kommunen. De två stora personalgrupperna i kommunerna är lärare inom skola/förskola och inom vård och omsorg. Ska kommunerna satsa så mycket på en stor personalgrupp kommer de andra också vilja ha större löneökningar vilket är lätt att förstå. Kommuner är personalintensiva dvs mycket av det som utförs i en kommun går inte att rationalisera bort – det handlar om omhändertagande av andra människor på olika sätt – inom barnomsorg/skola och inom äldrevård och hemtjänst och även räddningstjänst.

Jag tycker absolut det är viktigt att höja lärarnas löner som en del i att göra läraryrket mer attraktivt (tillsammans med bla förbättringar i arbetsmiljön som tex mer lugn och ro), men allt det arbete som utförs inom vård och omsorg – hemtjänst mm är väl också viktiga arbeten?

Kommunernas intäkter kommer från statsbidrag och till allra största delen från skatteintäkter. I Miljöpartiets sk vallöfte skulle alltså staten bidra med 4 Mdr i form av ett riktat statsbidrag till löneökningar – 16 Mdr ska kommunerna finansiera. Det är många kommuner som skulle behöva höja skatten för att klara detta. Effekten för medborgarna är densamme som när Miljöpartiet vill höja inkomstskatten genom att minska jobbskatteavdraget för väldigt många (om än inte alla.) Resultatet blir mindre kvar i plånboken att bekosta vardagslivets alla utgifter – utgifter som inte blir betalda med tomma vallöften.

Räkna om – Räkna rätt och se till verkligheten

Publicerat i aktuellt | Lämna en kommentar

kort om vårt pensionssystem

Det nya pensionssystemet bygger på en överenskommelse mellan de 4 borgliga partierna och Socialdemokraterna och infördes 1991. Det nya pensionssystemet är långsiktigt hållbart och rättvist mellan generationer. Vi skickar inte notan för dagens pensioner till barn och barnbarn. • Diskussioner pågår i den nuvarande pensionsberedningen (alliansen + Socialdemokraterna) om hur att mildra den sk ”bromsen” för att minska svängningarna mellan åren.

• Garantipensionärerna räknas upp med prisbasbeloppet och påverkas inte av bromsen. Bostadstillägget har höjts med 340 kr/månad.

Jobbskatteavdraget och skatten på pension: • Sverige är inte ensamt om att ha jobbskatteavdrag eller andra skatterabatter för dem som jobbar. Många länder i västvärlden har likartade skattesystem.

• Skatten på pensioner har sänkts i 5 steg 2009-2014 med 16,45 miljarder totalt. Målet är lika skatt på arbete och pension genom fler sänkningar på pension INTE höjningar av skatten på arbete.

Bromsen har slagit till tre ggr sedan 2002 :åren 2010 2012 2014 – övriga år har pensionerna räknats upp och prognosen åren framöver ser bra ut.

 

 

Publicerat i aktuellt | Lämna en kommentar

Utökat antalet timmar idrott i grundskolan

Utöka antalet timmar idrott i grundskolan

Förslag från Alliansregeringen om att utöka antalet timmar med idrott i skolan  Förslaget innebär en ökning med 20 % från 500 timmar till 600 timmar. Denna ökning tillsammans med redan beslutade ökningar av undervisningstid i främst matematik och svenska kommer visa sig inverka väldigt positivt för elevernas kunskaper.

Grundskolans elever får i dag mindre tid för idrott och hälsa än för tjugo år sedan. Detta trots att övervikt och fetma har blivit vanligare. Alltfler barn och ungdomar sitter stilla framför datorer/telefoner mm idag och rörelse varje dag är viktigt för hälsan och underlättar dessutom inlärning tillsammans god och näringsrik skolmat.

Det behövs mer kunskap och mer lugn och ro i skolan

Publicerat i aktuellt | Lämna en kommentar

Miljöpartiets tillväxtfientlighet försvårar för studenterna

Hur miljöpartiet än räknar har studenternas ekonomi förbättrats de senaste 8 åren med Alliansen. I den senaste omfattande undersökningen som CSN gjorde 2011 framgick att köpkraften för studiemedlet är den högsta sedan 1965 då det moderna studiemedelssystemet infördes. 2006 hade en student totalt 7 860 kronor per månad att röra sig med. I dag har beloppet ökat till 9 776 kronor. Från och med år 2015 kommer studiemedlet öka med ytterligare 1000 kronor.

Min fråga till Miljöpartiet är varför de inte gjorde något för studenternas ekonomi fast de hade 12 år på sig som stödparti till S-regeringen? Med tanke på Miljöpartiets tillväxtfientlighet lär det inte heller i framtiden bli några pengar till sjuka studenter. För utan tillväxt blir det inga pengar till våra sociala system utan att skatter höjs på allting. Miljöpartiet har heller ingenting i sin budgetmotion som skulle stärka studenternas trygghetssystem.

Den parlamentariska socialförsäkringsutredningen  ska redovisa sitt arbete i januari 2015. Min förhoppning är att där se flera förbättringar inom socialförsäkringsområdet, däribland för studenterna.

 

Publicerat i aktuellt | Lämna en kommentar